094043595

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.ΠΑΝΑΓΑΚΗ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2354/01/Β/86/2353
Γ.Ε.ΜΗ.: 288101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
44 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.ΠΑΝΑΓΑΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 44 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2354/01/Β/86/2353 - Γ.Ε.ΜΗ. 288101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση907.827,61907.827,61
3. Κτίρια και τεχνικά έργα344.052,22129.198,93214.853,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.251.879,83129.198,931.122.680,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.122.680,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι733.324,76
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο18.659,67
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)751.984,43
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 31.027,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο930.810,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό142.448,61
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο680.793,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.754.052,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη70.613,31
11. Πιστωτές διάφοροι50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)120.613,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.874.665,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.874.665,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,000,000,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως0,000,00
Ζημίες εις νέο0,000,00
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
ΑΚ506911
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ-ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ
Ρ592002
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0019937 Α\' ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,