800567215

ΤΕΙΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 295678000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΙΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - Γ.Ε.ΜΗ. 295678000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως872,00872,000,00200,00200,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα20.455,4820.455,48
5. Μεταφορικά Μέσα500,00499,990,0117.300,0017.300,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός934,58934,570,010,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)21.890,061.434,5620.455,5017.300,0017.300,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις4.500,004.500,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις6.090,000,00
10.590,004.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)31.045,5021.800,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες293.394,26385.526,78
11. Χρεώστες διάφοροι13.608,842.739,17
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων94.559,30
307.003,10482.825,25
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας52.880,1544.306,37
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)359.883,25527.131,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 240,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο24.000,0024.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό208,84
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο11.410,247.442,03
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων50.656,420,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)86.275,5031.442,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές290.510,45454.044,06
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.633,195.761,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.399,94
11. Πιστωτές διάφοροι8.109,6757.883,74
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)304.653,25517.689,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)390.928,75549.131,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών44.483,0043.603,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)390.928,75549.131,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών44.483,0043.603,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.009.803,631.049.646,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων936.934,001.012.265,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως72.869,6337.381,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας20.468,556.919,82
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως40.995,1361.463,6833.346,3840.266,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.405,95-2.884,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,1887,38
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.815,56-1.815,382.173,26-2.085,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.590,57-4.970,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα589,900,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες1.500,002.089,90-2.089,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)7.500,67-4.970,46
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.306,55
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.306,550,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων7.500,67-4.970,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως7.500,67-4.970,46
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.7.442,0312.412,49
14.942,707.442,03
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.323,62
Κέρδη προς διάθεση11.619,087.442,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό208,84
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο11.410,247.442,03
11.619,087.442,03
ΜΕΝΙΔΙ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ 044373
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΦΩΤΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σ 279377
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,