800690487

ΤΕΙΛΟΡΣ ΓΚΑΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 136603201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΙΛΟΡΣ ΓΚΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - Γ.Ε.ΜΗ. 136603201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως646,02646,020,00646,02646,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως5.265,00526,504.738,503.000,003.000,00
5.911,021.172,524.738,503.646,023.646,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός273,39273,380,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)273,39273,380,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες307.300,87
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων28.771,466.512,32
336.072,336.512,32
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας48.829,43
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)384.901,766.512,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο4.500,004.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό125,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.376,92
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.210,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)7.001,922.289,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές318.218,92420,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.104,032.545,31
11. Πιστωτές διάφοροι22.064,304.903,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)350.387,257.868,77
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα32.251,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)389.640,2710.158,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών38.485,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)389.640,2710.158,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών38.485,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)684.085,2113.337,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων617.293,8812.220,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως66.791,331.117,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.223,10616,67
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως48.137,8158.360,91424,201.040,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.430,4276,37
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.219,63-1.219,6366,10-66,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.210,7910,27
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)7.210,7910,27
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.445,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.445,900,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων7.210,7910,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως7.210,7910,27
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-2.210,43-2.220,70
5.000,36-2.210,43
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.498,44
Κέρδη προς διάθεση2.501,92-2.210,43
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό125,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.376,92
2.501,92
ΑΧΑΡΝΕΣ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ 044373Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,