999507470

ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54589/01/B/03/329
Γ.Ε.ΜΗ.: 5278601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54589/01/B/03/329 - Γ.Ε.ΜΗ. 5278601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως157.605,90157.605,900,00157.605,90157.605,900,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.495,581.495,580,001.495,581.495,580,00
159.101,48159.101,480,00159.101,48159.101,480,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.508.542,081.508.542,081.508.542,081.508.542,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα564.218,87368.644,18195.574,69564.218,87346.075,43218.143,44
5. Μεταφορικά Μέσα10.183,1010.073,10110,0010.183,1010.073,10110,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.082.944,05378.717,281.704.226,772.082.944,05356.148,531.726.795,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.704.226,771.726.795,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι7.120,6610.620,66
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.414,841.414,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.379,104.011,15
5.793,945.425,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)12.914,6016.046,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 185.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.850.000,001.850.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων214.423,10214.423,10
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-353.481,73-332.318,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)1.710.941,371.732.104,41
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις6.000,006.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη200,004.737,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.200,0010.737,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.717.141,371.742.842,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.717.141,371.742.842,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως42.000,0042.000,00
ΣΥΝΟΛΟ42.000,0042.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας64.895,0467.306,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-22.895,04-25.306,57
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-22.895,04-25.306,57
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.732,001.732,001.732,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-21.163,04-25.306,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων22.568,7523.915,55
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος22.568,750,0023.915,550,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-21.163,04-25.306,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-21.163,04-25.306,57
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-332.318,69-307.012,12
-353.481,73-332.318,69
Ζημίες εις νέο-353.481,73-332.318,69
ΑΘΗΝΑ, 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ534263 ΑΡ.ΑΔ.14673 Γ ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,