123456789

Όνομα της εταιρείας σας

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική / Διαφήμιση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12345/002/Β/01/0068
Γ.Ε.ΜΗ.: 123456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
e-isologismos.gr
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως16.676,8415.458,011.218,8316.676,8412.122,644.554,20
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως730.424,41412.667,96317.756,45712.296,41268.306,64443.989,77
747.101,25428.125,97318.975,28728.973,25280.429,28448.543,97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα6.394.206,930,006.394.206,936.394.206,930,006.394.206,93
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.342.726,62168.648,442.174.078,182.023.886,88103.003,341.920.883,54
5. Μεταφορικά Μέσα1.682.969,92253.095,841.429.874,081.134.080,11128.456,781.005.623,33
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός179.519,1977.160,25102.358,94175.125,4447.057,43128.068,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)10.599.422,66498.904,5310.100.518,139.727.299,36278.517,559.448.781,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)10.100.518,139.448.781,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες81.000,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι165.060,99131.753,28
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων27.906,7841.182,72
273.967,77172.936,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.750,173.454,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας364.994,151.952.616,81
369.744,321.956.071,11
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)643.712,092.129.007,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο6.850.000,006.850.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.031.705,02-633.139,19
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων3.490.000,003.490.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)9.308.294,989.706.860,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-15.147,3539.546,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.795,23476,23
11. Πιστωτές διάφοροι1.766.262,642.275.339,27
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.754.910,522.315.362,08
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων0,004.110,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)11.063.205,5012.026.332,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)11.063.205,5012.026.332,89
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)78.912,49112.676,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων39.178,4657.654,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως39.734,0355.021,96
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως19.080,0019.882,87
ΣΥΝΟΛΟ58.814,0374.904,83
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας531.042,11414.678,23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-472.228,08-339.773,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα74.313,33678,96
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα289,9074.023,43126,90552,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-398.204,65-339.221,34
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα361,18361,18-361,188,238,23-8,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-398.565,83-339.229,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,00319.757,66
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,00319.757,660,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-398.565,83-339.229,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-351.856,29-300.932,34
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-594.841,96-293.909,62
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-85.006,77-38.297,23
-1.031.705,02-633.139,19
Ζημίες εις νέο-1.031.705,02-633.139,19
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Tags: , ,