123456789

Όνομα της εταιρείας σας

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική / Διαφήμιση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12345/002/Β/01/0068
Γ.Ε.ΜΗ.: 123456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
e-isologismos.gr
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα143.113,4128.640,23114.473,18143.113,4116.885,16126.228,25
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός94.997,5740.272,0154.725,5689.664,7720.999,2368.665,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)238.110,9868.912,24169.198,74232.778,1837.884,39194.893,79
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις20.339,1419.985,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)189.537,88214.878,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.499,331.189,73
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.189,542.661,25
3.688,873.850,98
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1,651,52
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο43.860,803.518,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας108,75184,32
43.969,553.702,86
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)47.660,077.555,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο400.000,00300.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-279.388,17-223.098,75
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων0,00100.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)120.611,83176.901,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές27.212,4714.517,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.475,38-27.966,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.677,358.630,84
11. Πιστωτές διάφοροι74.709,9245.896,16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)115.075,1241.077,74
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.511,004.455,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)237.197,95222.434,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)237.197,95222.434,29
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)389.186,27356.762,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων445.447,36463.362,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-56.261,09-106.599,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-56.261,09-106.599,17
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2,5315,22
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα30,86-28,33199,55-184,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-56.289,42-106.783,50
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,000,0072,1672,1672,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-56.289,42-106.711,34
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων31.027,8528.764,65
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος31.027,850,0028.764,650,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-56.289,42-106.711,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-56.289,42-106.711,34
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-223.098,75-115.707,41
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00680,00
-279.388,17-221.738,75
Ζημίες εις νέο-279.388,17-221.738,75
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Tags: , ,