123456789

Όνομα της εταιρείας σας

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική / Διαφήμιση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12345/002/Β/01/0068
Γ.Ε.ΜΗ.: 123456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
e-isologismos.gr
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,0011.466,3711.466,370,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.263,433.001,78261,653.263,433.001,78261,65
3.263,433.001,78261,6514.729,8014.468,15261,65
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας21.642,8821.642,870,0121.642,8821.642,870,01
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα42.049,1733.537,638.511,5442.049,1733.303,198.745,98
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός62.607,6858.704,073.903,6162.607,6857.266,415.341,27
104.656,8592.241,7012.415,15104.656,8590.569,6014.087,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)126.299,73113.884,5712.415,16126.299,73112.212,4714.087,26
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.238,301.238,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)13.653,4615.325,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα438.292,47523.492,81
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες26.948,43106.685,01
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου208.938,40281.606,03
11. Χρεώστες διάφοροι9.462,5513.745,39
245.349,38402.036,43
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.071,6127.266,17
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας49.808,3588.793,03
52.879,96116.059,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)736.521,811.041.588,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο358.070,00358.070,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού28.996,7028.996,70
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό38.781,7538.781,75
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων15.000,0015.000,00
53.781,7553.781,75
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο42.612,38
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-43.249,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)397.598,55483.460,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές118.314,47150.823,49
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων164.974,74339.467,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη42.378,8871.483,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί27.170,286.887,44
10. Μερίσματα πληρωτέα0,005.053,63
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)352.838,37573.714,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)750.436,921.057.175,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)750.436,921.057.175,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)850.803,731.885.752,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων586.637,911.370.397,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως264.165,82515.355,77
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.757,24168,62
ΣΥΝΟΛΟ273.923,06515.524,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας256.992,47354.212,80
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως102.367,38359.359,8598.817,17453.029,97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-85.436,7962.494,42
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,008.421,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-85.436,7970.915,87
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.348,411.348,41382,21382,21
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.488,901.488,90-140,492.463,962.463,96-2.081,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-85.577,2868.834,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.672,109.316,51
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.672,100,009.316,510,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-85.577,2868.834,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-85.577,2868.834,12
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.42.612,3831.394,36
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-34.037,36
-42.964,9066.191,12
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,0017.181,74
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι285,000,00
Ζημίες εις νέο-43.249,9049.009,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
2. Πρώτο μέρισμα0,006.397,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-43.249,9042.612,38
-43.249,9049.009,38
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ123456
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ123456
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ123456

Tags: , ,