123456789

Όνομα της εταιρείας σας

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική / Διαφήμιση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12345/002/Β/01/0068
Γ.Ε.ΜΗ.: 123456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
e-isologismos.gr
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως148.732,83144.231,504.501,33148.132,18142.066,856.065,33
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα283.778,65280.172,963.605,69283.778,65278.608,055.170,60
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός28.153,7825.893,222.260,5628.153,7825.523,502.630,28
5. Μεταφορικά Μέσα75.952,1147.118,5128.833,6075.952,1141.760,6734.191,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός140.649,73137.499,013.150,72138.305,03132.041,486.263,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)528.534,27490.683,7037.850,57526.189,57477.933,7048.255,87
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις13.790,9070.890,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)51.641,47119.146,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα882.628,291.092.582,98
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων292.690,0029.769,39
1.175.318,291.122.352,37
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες257.190,20194.346,01
Μείον: Προβλέψεις3.223,38253.966,820,00194.346,01
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου800.000,00802.592,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)95.128,0552.032,05
11. Χρεώστες διάφοροι301.872,6230.804,93
1.450.967,491.079.774,99
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο781,002.496,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας31.657,9637.410,03
32.438,9639.906,63
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.658.724,742.242.033,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων13.472,8013.789,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 65.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο250.515,00190.450,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό11.505,0011.505,00
3. Ειδικά αποθεματικά27.122,5727.122,57
4. Έκτακτα αποθεματικά7.799,757.799,75
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων19.216,8619.216,86
65.644,1865.644,18
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-45.852,78-31.775,73
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-219.270,25-187.494,52
-265.123,03-219.270,25
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)51.036,1536.823,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού1.729.000,001.805.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές121.227,84109.091,96
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)20.320,3744.457,29
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων12.412,6812.843,58
4. Προκαταβολές πελατών496.096,5576.062,88
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη44.626,4149.969,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί17.981,7816.540,76
11. Πιστωτές διάφοροι219.255,74205.585,44
931.921,37514.551,12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.660.921,372.319.551,12
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα16.382,8224.660,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.728.340,342.381.035,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία1,972,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.728.340,342.381.035,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων1,972,03
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.087.005,511.480.020,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων546.781,23743.364,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως540.224,28736.655,70
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως6.673,9010.680,55
ΣΥΝΟΛΟ546.898,18747.336,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας156.490,84197.028,26
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως273.854,87430.345,71397.932,36594.960,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως116.552,47152.375,63
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα345,6453,29
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα118.870,45-118.524,81123.904,01-123.850,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.972,3428.524,91
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.781,701.781,7013.133,2613.133,26
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα25.501,3422.816,13
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων20.160,8045.662,14-43.880,4415.336,4238.152,55-25.019,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-45.852,783.505,62
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων14.914,6515.018,55
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος14.914,650,0015.018,550,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-45.852,783.505,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-45.852,783.505,62
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-219.270,25-187.494,52
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-35.281,35
-265.123,03-219.270,25
Ζημίες εις νέο-265.123,03-219.270,25
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 123456
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Tags: , ,