067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: dasdas

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. dasdas
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ4.124,004.123,00
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως432.432,004.443,00427.989,00432.456,0054.333,00378.123,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση553.253,0045.345,00507.908,00444.333,005.353,00438.980,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα432.333,00433,00431.900,00545.444,0042.333,00503.111,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)985.586,0045.778,00939.808,00989.777,0047.686,00942.091,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)939.808,00942.091,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες43.242,00423.423,00
Μείον: Προβλέψεις534,0042.708,0055.434,00367.989,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου43.243,00432,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη423,00432,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση3.343,0047.009,0044.443,0045.307,00
89.717,00413.296,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ)89.717,00413.296,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο42.432,0043.233,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € 423.423,00)33.445,0044.433,00
75.877,0087.666,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων432.432,00443.223,00
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων65.444,00564.445,00
497.876,001.007.668,00
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων654.444,00644.544,00
2. Διαθ/μα μερίσμ. χρήσεως για αύξ. μετ/κού κεφαλαίου52.444,0054.422,00
706.888,00698.966,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AVI)1.280.641,001.794.300,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.444,005.644,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα65.444,0054.445,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι323,004.343,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)848.445,0065.444,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)918.010,00121.190,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.461.638,001.737.633,00
Σημειώσεις Ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.198.651,001.915.490,00
Σημειώσεις Παθητικού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.2.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)574.445,00564.444,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων611,00448,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως573.834,00563.996,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως79.544,00984.454,00
Πλέον: 2. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος6.544,0054.422,00
ΣΥΝΟΛΟ659.922,001.602.872,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.476,0089.748,00
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως87.778,0065.444,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως68.444,00161.698,0065.444,00220.636,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως498.224,001.382.236,00
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών9.874.454,00748.488,00
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων65.445,009.939.899,006.445,00754.933,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.438.123,002.137.169,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα54.544,00546.552,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη354.122,00408.666,0032.111,00578.663,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα546.546,00546.512,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες231.324,00777.870,00-369.204,003.211,00549.723,0028.940,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)10.064.086,002.112.105,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων10.064.086,002.112.105,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως10.064.086,002.112.105,00
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.98.755,00654.412,00
(+): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.987.845,0065.412,00
11.150.686,002.831.929,00
Κέρδη προς διάθεση11.150.686,002.831.929,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό654.545,00646.541,00
2. Πρώτο μέρισμα21.345,0065.445,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο84.564,0065.141,00
760.454,00777.127,00
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013


Tags: , , ,