123456789

Όνομα της εταιρείας σας

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική / Διαφήμιση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12345/002/Β/01/0068
Γ.Ε.ΜΗ.: 123456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
e-isologismos.gr
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.056,392.056,300,092.056,392.056,300,09
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.418,001.870,79547,212.418,001.597,19820,81
4.474,393.927,09547,304.474,393.653,49820,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα25.277,943.260,6722.017,2714.497,09342,2514.154,84
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός9.858,871.646,538.212,342.200,00499,991.700,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)35.136,814.907,2030.229,6116.697,09842,2415.854,85
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.254,002.634,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)33.483,6118.488,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα271.884,66276.444,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων736.192,81732.000,50
1.008.077,471.008.445,32
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες220.910,34305.192,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου306.147,40174.219,24
11. Χρεώστες διάφοροι252.214,38108.968,99
779.272,12588.380,64
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα3.859,263.859,26
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο98.896,7653.149,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας20.360,5849.666,95
119.257,34102.816,82
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)1.910.466,191.703.502,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα3.656,970,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.268,147.671,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο111.329,08105.485,39
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)419.597,22413.156,73
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις3.656,970,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών717.250,31850.193,83
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές146.195,1885.295,22
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)62.955,12119.430,24
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων286.294,56162.593,15
4. Προκαταβολές πελατών228.170,590,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη76.747,1589.335,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.477,41-2.998,89
11. Πιστωτές διάφοροι401,565.805,84
807.241,57459.461,23
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.524.491,881.309.655,06
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα408,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.948.154,071.722.811,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.948.154,071.722.811,79
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.303.119,093.327.266,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.079.182,743.057.012,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως223.936,35270.253,80
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,00363,73
ΣΥΝΟΛΟ223.936,35270.617,53
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας37.601,3035.570,85
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως90.715,0088.751,15
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως71.415,75199.732,0570.926,95195.248,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.204,3075.368,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα119,70163,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.324,0075.531,70
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα452,05452,050,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6.322,076.322,07-5.870,02404,50404,50-404,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)18.453,9875.127,20
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.338,56615,85
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.338,560,00615,850,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων18.453,9875.127,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως18.453,9875.127,20
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.99.989,8791.513,80
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-40.270,25
118.443,85126.370,75
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.517,9723.452,96
Κέρδη προς διάθεση111.925,88102.917,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό596,802.583,71
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο111.329,08100.334,08
111.925,88102.917,79
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ123456
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ123457
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ123456

Tags: , ,