999507470

ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54589/01/B/03/329
Γ.Ε.ΜΗ.: 5278601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54589/01/B/03/329 - Γ.Ε.ΜΗ. 5278601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως157.605,90157.605,900,00157.605,90157.605,900,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.495,581.495,580,001.495,581.495,580,00
159.101,48159.101,480,00159.101,48159.101,480,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.508.542,081.508.542,081.508.542,081.508.542,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα564.218,87255.800,43308.418,44417.939,90168.585,50249.354,40
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.872,007.235,101.636,908.872,006.682,502.189,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.081.632,95263.035,531.818.597,421.935.353,98175.268,001.760.085,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.818.597,421.760.085,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι120,661.944,19
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.860,871.860,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας97.932,3192.701,85
99.793,1894.562,72
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)99.913,8496.506,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 185000 μετοχές των 10 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.850.000,001.850.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων214.423,10214.423,10
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-152.911,84-214.030,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)1.911.511,261.850.392,89
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις6.000,006.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές800,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη200,00200,00
1.000,00200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)7.000,006.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.918.511,261.856.592,89
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν 2065/1992 ΕΓΙΝΕ ΜΕ 31/12/2012
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.918.511,261.856.592,89
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)46.500,0045.900,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων72.732,0158.638,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.232,01-12.738,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.232,01-12.738,51
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα76,34797,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.155,67-11.941,26
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-26.155,67-11.941,26
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων28.762,6020.896,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος28.762,600,0020.896,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-26.155,67-11.941,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-26.155,67-11.941,26
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-126.756,17-201.788,95
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-300,00
-152.911,84-214.030,21
Ζημίες εις νέο-152.911,84-214.030,21
ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.ΤΟΥ Δ.Σ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 534263ΑΡ.ΑΔ. 0014673 Γ ΕΙΔΙΚΗ
.

Tags: , , ,