800553585

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιστημονικές - Τεχνικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 129033654000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 129033654000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως140,72140,720,00140,72140,720,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως820,00444,17375,83820,00334,17485,83
960,72584,89375,83960,72474,89485,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700,0046,67653,33700,0018,67681,33
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός30.416,376.307,3924.108,9822.147,951.999,7420.148,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)31.116,376.354,0624.762,3122.847,952.018,4120.829,54
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.135,00805,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)25.897,3121.634,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.753,140,00
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων2.500,002.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι1.519,59985,38
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων21.500,00367,06
30.272,733.852,44
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.270,05396,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας44.964,289.643,47
46.234,3310.040,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)76.507,0613.892,71
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,00116,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 60.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό817,0220,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο15.523,37384,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)76.340,3930.404,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.638,5647,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη8.608,26770,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.089,344.021,63
11. Πιστωτές διάφοροι11.715,87885,57
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)26.052,035.724,72
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα387,780,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)102.780,2036.129,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)102.780,2036.129,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)224.799,26150.473,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων95.908,6523.210,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως128.890,61127.263,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας28.696,7016.456,68
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως76.929,03105.625,73110.132,90126.589,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.264,88673,56
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα42,2488,39
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα300,53-258,29173,75-85,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.006,59588,20
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,001,20
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη10,5210,520,001,20
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα190,4942,15
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες9,28199,77-189,250,0042,15-40,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)22.817,34547,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.445,652.493,30
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.445,650,002.493,300,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων22.817,34547,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως22.817,34547,25
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.384,71
23.202,05547,25
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.881,91142,29
Κέρδη προς διάθεση16.320,14404,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό796,7720,25
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο15.523,37384,71
16.320,14404,96
ΛΑΜΙΑ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΕΩΡ. Π. ΑΔΑΜΑΚΟΣ
ΑΒ.980403
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΛΕΞ. Χ. ΖΗΣΙΜΟΣ
Χ.983653
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜ. Γ. ΓΚΟΥΒΡΑΣ
Ν.895150

Tags: , , ,