999051184

ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115225037000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 115225037000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα520.243,49200.858,97319.384,52
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός100.435,9396.773,043.662,89
5. Μεταφορικά Μέσα16.550,0016.549,970,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός36.109,0136.108,120,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)673.338,43350.290,10323.048,33
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις354,35
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις354,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)323.756,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα227.152,54
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες57.827,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου35.600,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων221.935,10
315.362,49
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.765,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.200,71
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)545.481,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο20.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.468,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-50.818,20
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-27.349,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών725.130,68
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές41.324,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη102.783,01
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)869.238,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)869.238,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)841.888,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)378.917,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων230.837,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως148.079,90
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας7.994,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως48.934,9756.928,97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως91.150,93
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα50.000,00-50.000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως41.150,93
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα23.006,2123.006,21-23.006,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)18.144,72
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων27.542,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος27.542,140,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων18.144,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως18.144,72
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-68.962,92
-50.818,20
Ζημίες εις νέο-50.818,20
ΛΕΧΑΙΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , ,