800690487

ΤΕΙΛΟΡΣ ΓΚΑΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ης
η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ( - )

Δημιουργήθηκε
ΤΕΙΛΟΡΣ ΓΚΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ης - η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ( - )
Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως -1
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως χρήσεως -1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ης (.. - ..) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως -1
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως χρήσεως -1
ΑΧΑΡΝΕΣ,


Tags: , , ,