999452373

ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 5788701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 5788701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως440,93400,0040,93440,93400,0040,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.540,2510.160,39379,8610.540,2510.160,39379,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)10.540,2510.160,39379,8610.540,2510.160,39379,86
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις684,00684,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.063,861.063,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα5.248,917.519,91
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες573.119,98592.008,57
11. Χρεώστες διάφοροι209.766,43455.935,14
782.886,411.047.943,71
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο622.090,37660.652,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας15.347,6036.690,61
637.437,97697.342,97
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.425.573,291.752.806,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.000,006.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο104.787,31313.799,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)128.787,31337.799,83
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις688.154,50688.154,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές474.608,47474.135,17
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων74.568,9376.027,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη32.569,698.479,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.821,18899,56
11. Πιστωτές διάφοροι26.168,00168.414,75
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)609.736,27727.957,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.426.678,081.753.911,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.426.678,081.753.911,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)351.152,871.089.501,98
Μείον: Κόστος πωλήσεων132.809,95337.739,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως218.342,92751.762,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας20.951,3031.055,86
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως59.801,0880.752,3877.879,67108.935,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως137.590,54642.827,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως137.590,54642.827,08
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.285,1215.531,81
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,005.285,12-5.285,12209.540,50225.072,31-225.072,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)132.305,42417.754,77
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,002.635,06
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,002.635,060,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων132.305,42417.754,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως132.305,42417.754,77
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος27.518,11103.954,94
Κέρδη προς διάθεση104.787,31313.799,83
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο104.787,31313.799,83
104.787,31313.799,83
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Η ΔΙΑΧ/ΤΗΣ -ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΔ 736201Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ039544 ΑΜΑ 0003687

Tags: , , , ,