999632243

ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52797/01/Β/02//534
Γ.Ε.ΜΗ.: 4908801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52797/01/Β/02//534 - Γ.Ε.ΜΗ. 4908801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.328,168.328,160,008.328,168.328,160,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.467,121.467,120,001.467,121.467,120,00
9.795,289.795,280,009.795,289.795,280,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
4. Μακρ. απαιτ. κατά λοιπών συμμ. ενδ. επιχειρήσεων215.262,14215.262,14
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις166,00166,00
215.428,14215.428,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)215.473,14215.473,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα55.000,0060.000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο756,08174,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.592,446.478,51
2.348,526.653,32
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙII+ΔIV)57.348,5266.653,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 35.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο350.000,00350.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-77.378,34-68.073,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)272.621,66281.926,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη200,00200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)200,00200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)272.821,66282.126,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)272.821,66282.126,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων10.684,8110.858,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.684,81-10.858,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.684,81-10.858,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.380,011.943,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.304,80-8.914,73
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-9.304,80-8.914,73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-9.304,80-8.914,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-9.304,80-8.914,73
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-68.073,54-58.858,81
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-300,00
-77.378,34-68.073,54
Ζημίες εις νέο-77.378,34-68.073,54
ΑΘΗΝΑ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 534263 ΑΡ.ΑΔ. 14673 Γ ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,