999452373

ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 5788701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 5788701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως440,93400,0040,93440,93400,0040,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.540,2510.160,39379,8610.540,2510.160,39379,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)10.540,2510.160,39379,8610.540,2510.160,39379,86
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις684,00684,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.063,861.063,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα5.096,915.248,91
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες347.601,64573.119,98
11. Χρεώστες διάφοροι172.095,51209.766,43
519.697,15782.886,41
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο496.852,20622.090,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας12.657,8515.347,60
509.510,05637.437,97
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.034.304,111.425.573,29
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.000,006.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο47.215,46104.787,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)71.215,46128.787,31
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις528.154,50688.154,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές291.205,56474.608,47
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων75.363,1574.568,93
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη28.529,9632.569,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.009,671.821,18
11. Πιστωτές διάφοροι36.930,6026.168,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)436.038,94609.736,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.035.408,901.426.678,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.035.408,901.426.678,08
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)73.821,03351.152,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων112.790,51132.809,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-38.969,48218.342,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.067,6820.951,30
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως53.418,4161.486,0959.801,0880.752,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-100.455,57137.590,54
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-100.455,57137.590,54
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων160.000,00160.000,000,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα525,11525,11159.474,895.285,125.285,12-5.285,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)59.019,32132.305,42
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων59.019,32132.305,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως59.019,32132.305,42
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος11.803,8627.518,11
Κέρδη προς διάθεση47.215,46104.787,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο47.215,46104.787,31
47.215,46104.787,31
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Η ΔΙΑΧ/ΤΗΣ -ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΔ 736201Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ039544 ΑΜΑ 0003687

Tags: , , , ,