095753530

ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Ζ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως198.238,30174.881,8323.356,47198.238,30159.487,8538.750,45
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα22.493,8922.493,8922.493,8922.493,89
3. Κτίρια και τεχνικά έργα83.271,1748.481,3134.789,8683.271,1740.846,5942.424,58
5. Μεταφορικά Μέσα500,00499,990,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός158.785,11152.129,416.655,70153.578,41145.694,037.884,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)265.050,17201.110,7163.939,46259.343,47186.540,6272.802,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)63.939,4672.802,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες106.343,8526.294,95
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες6.785,506.785,50
11. Χρεώστες διάφοροι9.988,2410.409,58
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων125,00
123.242,5943.490,03
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα200,00200,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.531,383.735,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας28.422,271.991,17
33.953,655.726,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)157.396,2449.416,56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων660,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο110.550,00110.550,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.870,761.870,76
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-55.808,62-33.276,03
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-48.403,23-15.127,20
-104.211,85-48.403,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)8.208,9164.017,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές32.153,451.910,90
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων60.000,009.000,00
4. Προκαταβολές πελατών500,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη33.293,872.391,14
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.597,623.207,21
11. Πιστωτές διάφοροι102.825,5879.207,45
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)235.370,5295.716,70
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων300,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.772,74935,63
1.772,741.235,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)245.352,17160.969,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)245.352,17160.969,86
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)51.505,0068.060,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων24.182,4347.227,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως27.322,5720.832,19
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως325.930,7696.986,47
ΣΥΝΟΛΟ353.253,33117.818,66
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας409.028,07150.782,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-55.774,74-32.963,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-55.774,74-32.963,37
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα10,5010,503.613,193.613,19
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα44,3844,38-33,883.925,853.925,85-312,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-55.808,62-33.276,03
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων29.999,0731.071,56
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος29.999,070,0031.071,560,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-55.808,62-33.276,03
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-55.808,62-33.276,03
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-40.119,78-6.843,75
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-8.283,45-8.283,45
-104.211,85-48.403,23
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,000,00
Ζημίες εις νέο-104.211,85-48.403,23
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ 2630

Tags: , , , ,