999632243

ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52797/01/Β/02/534
Γ.Ε.ΜΗ.: 4908801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52797/01/Β/02/534 - Γ.Ε.ΜΗ. 4908801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.328,168.328,160,008.328,168.328,160,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.467,121.467,120,001.467,121.467,120,00
9.795,289.795,280,009.795,289.795,280,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
4. Μακρ. απαιτ. κατά λοιπών συμμ. ενδ. επιχειρήσεων215.262,14215.262,14
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις166,00166,00
215.428,14215.428,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)215.473,14215.473,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα45.000,0055.000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο446,13756,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.639,701.592,44
3.085,832.348,52
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙII+ΔIV)48.085,8357.348,52
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 35.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο350.000,00350.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-9.262,69-9.304,80
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-77.378,34-68.073,54
-86.641,03-77.378,34
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)263.358,97272.621,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη200,00200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)200,00200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)263.558,97272.821,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)263.558,97272.821,66
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: Κόστος πωλήσεων9.392,5810.684,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.392,58-10.684,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.392,58-10.684,81
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα629,891.380,01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.762,69-9.304,80
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.762,69-9.304,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.762,69-9.304,80
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-8.762,69-9.304,80
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-77.378,34-68.073,54
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-500,00
-86.641,03-77.378,34
Ζημίες εις νέο-86.641,03-77.378,34
ΑΘΗΝΑ, 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ534263 ΑΡ.ΑΔ.14673 Γ ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,