999452373

ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 5788701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 5788701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως440,93400,0040,93440,93400,0040,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.540,2510.160,39379,8610.540,2510.160,39379,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)10.540,2510.160,39379,8610.540,2510.160,39379,86
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις684,00684,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.063,861.063,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.715,605.096,91
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες433.308,59347.601,64
11. Χρεώστες διάφοροι117.481,07172.095,51
550.789,66519.697,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο535.232,08496.852,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.213,6312.657,85
546.445,71509.510,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.099.950,971.034.304,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.000,006.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,0047.215,46
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)24.000,0071.215,46
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις636.154,50528.154,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές294.292,58291.205,56
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων46.453,4775.363,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.535,5628.529,96
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.009,674.009,67
11. Πιστωτές διάφοροι88.609,9836.930,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)440.901,26436.038,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.101.055,761.035.408,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.101.055,761.035.408,90
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)307.425,1673.821,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων121.715,17112.790,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως185.709,99-38.969,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.299,638.067,68
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.107,3120.406,9453.418,4161.486,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως165.303,05-100.455,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως165.303,05-100.455,57
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,000,00160.000,00160.000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα248,28525,11
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους108.000,00108.248,28-108.248,280,00525,11159.474,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)57.054,7759.019,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων57.054,7759.019,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως57.054,7759.019,32
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος14.898,7911.803,86
Κέρδη προς διάθεση42.155,9847.215,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
2. Πρώτο μέρισμα42.155,980,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,0047.215,46
42.155,9847.215,46
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΔΙΑΧ/ΤΗΣ -ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΔ 736201Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ039544 ΑΜΑ 0003687

Tags: , , , ,