999632243

ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52797/01/B/02/534
Γ.Ε.ΜΗ.: 4908801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52797/01/B/02/534 - Γ.Ε.ΜΗ. 4908801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.328,168.328,160,008.328,168.328,160,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.467,121.467,120,001.467,121.467,120,00
9.795,289.795,280,009.795,289.795,280,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
3. Μακρ/μες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων215.262,14
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις166,00166,00
166,00215.428,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)211,00215.473,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα45.000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο851,38446,13
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας347.328,952.639,70
348.180,333.085,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙII+ΔIV)348.180,3348.085,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 35.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο350.000,00350.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-5.743,30-86.641,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)344.256,70263.358,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.134,63200,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.134,63200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)348.391,33263.558,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)348.391,33263.558,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.897,879.392,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.897,87-9.392,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα60,33629,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.837,54-8.762,69
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη95.469,9095.469,9095.469,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)84.632,36-8.762,69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων84.632,36-8.762,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως84.632,36-8.762,69
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-86.641,03-77.878,34
-2.008,67-86.641,03
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.734,63
Ζημίες εις νέο-5.743,30-86.641,03
ΑΘΗΝΑ, 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΑΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ534263 ΑΡ.ΑΔ.14673 Γ ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,