019550490

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM-LIBERAL STUDIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 7851801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM-LIBERAL STUDIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 7851801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.664,603.664,600,003.664,603.664,600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός25.129,1024.976,04153,0624.430,7322.276,042.154,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)25.129,1024.976,04153,0624.430,7322.276,042.154,69
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.200,001.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.353,063.354,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,00600,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο40.199,3346.845,52
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας15.000,2030.000,20
55.199,5376.845,72
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)55.199,5377.445,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό7.592,937.329,47
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο26.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)25.592,9351.329,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές450,008.750,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη509,661.220,94
10. Μερίσματα πληρωτέα30.000,0019.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)30.959,6629.470,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)56.552,5980.800,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)56.552,5980.800,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)33.815,0026.800,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων27.526,5420.977,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.288,465.822,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.288,465.822,35
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,003,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.288,465.826,16
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.288,465.826,16
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.700,00117,68
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.700,000,00117,680,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.288,465.826,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως6.288,465.826,16
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.26.000,0042.350,00
32.288,4648.176,16
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.025,002.034,80
Κέρδη προς διάθεση30.263,4646.141,36
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό263,46141,36
2. Πρώτο μέρισμα30.000,0020.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,0026.000,00
30.263,4646.141,36
ΑΘΗΝΑ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 552859Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ091399 ΑΡ.ΑΔ.642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,