997345260

ΙΟΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 125461333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (23 ΜΑΪΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΟΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (23 ΜΑΪΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 125461333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.878,74187,871.690,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες5.233,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο21.417,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας71,68
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)26.722,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 800,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο24.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-922,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)23.077,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.987,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη132,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.215,92
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)5.336,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)28.413,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)28.413,75
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (23.5.2013 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)26.635,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων20.730,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.904,84
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.794,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-889,65
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4,97
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα19,00-14,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-903,68
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα19,2319,23-19,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-922,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων187,87
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος187,870,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-922,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-922,91
Ζημίες εις νέο-922,91
ΚΕΡΚΥΡΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΛΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α..Δ.Τ. Χ 381109
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 297356
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,