084247209

Κ ΠΑΛΗΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 87438302000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Κ ΠΑΛΗΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 87438302000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως51.539,6246.371,265.168,3651.539,6241.217,3010.322,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός25.708,4225.707,520,9025.708,4225.707,520,90
5. Μεταφορικά Μέσα400,00399,990,0118.630,9218.630,910,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός31.529,4931.528,241,2531.432,7431.431,501,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)57.637,9157.635,752,1675.772,0875.769,932,15
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.405,672.405,67
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.407,832.407,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα19.479,1514.621,25
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.33.758,6441.568,38
53.237,7956.189,63
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες95.275,41105.255,38
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου61.831,4861.831,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου67.943,2467.120,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση7.501,0075.444,249.856,7976.976,79
11. Χρεώστες διάφοροι880,73
233.431,86244.063,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.655,072.425,95
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.371,312.609,18
14.026,385.035,13
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)300.696,03305.288,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο37.500,0037.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.685,114.685,11
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-22.861,26-28.751,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)19.323,8513.434,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές91.411,77101.174,53
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)8.998,004.370,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων131.340,63113.777,04
4. Προκαταβολές πελατών1.164,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί358,77598,21
11. Πιστωτές διάφοροι55.803,2080.910,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)287.912,37301.994,51
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.036,002.590,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)308.272,22318.018,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)308.272,22318.018,55
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)90.223,20110.184,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων58.407,2981.622,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως31.815,9128.561,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.040,5210.594,46
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.268,6017.309,125.034,1715.628,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.506,7912.933,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα8.549,25-8.549,252.242,41-2.242,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.957,5410.690,90
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα67,7367,73-67,73196,66196,66-196,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)5.889,8110.494,24
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.650,695.457,45
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.650,490,205.457,450,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων5.889,6110.494,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως5.889,6110.494,24
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-28.751,07-39.245,31
-22.861,46-28.751,07
Ζημίες εις νέο-22.861,46-28.751,07
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΗΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ Φ 393143Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑΟΕΕ 1996 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,