095322705

ΜΙΝΩΑ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΘ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 001280201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΜΙΝΩΑ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 001280201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα280.750,64280.750,64280.750,64280.750,64
3. Κτίρια και τεχνικά έργα249.695,9776.037,59173.658,38249.695,9766.049,75183.646,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)530.446,6176.037,59454.409,02530.446,6166.049,75464.396,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)454.409,02464.396,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι34.752,2222.303,72
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα13.170,0013.170,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.724,5512.376,55
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)58.646,7747.850,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 8.032,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο240.960,00240.960,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων2.375,182.375,18
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων60.506,9760.506,97
62.882,1562.882,15
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό96,4796,47
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-165.880,96-174.214,99
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων368.609,15368.609,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)506.666,81498.332,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.690,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.388,9810.224,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)6.388,9813.914,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)513.055,79512.247,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)513.055,79512.247,13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)28.320,007.200,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων12.354,869.987,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.965,14-2.787,84
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.520,228.185,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.444,92-10.973,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.444,92-10.973,67
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.583,291.583,29-1.583,291.846,821.846,82-1.846,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)8.861,63-12.820,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων9.987,84
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος9.987,840,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων8.861,63-12.820,49
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως8.861,63-12.820,49
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-174.214,99-161.394,50
-165.353,36-174.214,99
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος527,60
Ζημίες εις νέο-165.880,96-174.214,99
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,