999049791

SP ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115045837000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
SP ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 115045837000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα62.500,0050.458,8312.041,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.677,1121.318,581.358,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)85.177,1171.777,4113.399,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)13.399,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες21.010,76
Μείον: Προβλέψεις20.828,00-20.828,00
11. Χρεώστες διάφοροι82.168,84
82.351,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο262,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1,10
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)82.615,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο21.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό618,96
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-9.914,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)11.704,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.875,85
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)17.724,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.460,16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.294,37
11. Πιστωτές διάφοροι60.955,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)84.310,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)96.014,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)96.014,71
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)15.687,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων35.023,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-19.335,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.500,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-20.835,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα23,75-23,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-20.859,00
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα15,8415,84-15,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-20.874,84
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.500,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.500,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-20.874,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-20.874,84
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.11.760,31
-9.114,53
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι800,00
Ζημίες εις νέο-9.914,53
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ783890Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,