019550490

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM-LIBERAL STUDIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 7851801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM-LIBERAL STUDIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 7851801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.664,603.664,600,003.664,603.664,600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός25.129,1024.976,04153,0625.129,1024.976,04153,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)25.129,1024.976,04153,0625.129,1024.976,04153,06
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.200,001.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.353,061.353,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο25.854,2340.199,33
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.000,7015.000,20
30.854,9355.199,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)30.854,9355.199,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό7.592,937.592,93
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο4.121,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)29.714,7225.592,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές450,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.493,27509,66
10. Μερίσματα πληρωτέα30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.493,2730.959,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)32.207,9956.552,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)32.207,9956.552,59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)56.452,5033.815,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως56.452,5033.815,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας50.442,9427.526,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.009,566.288,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.009,566.288,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.009,566.288,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.009,566.288,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως6.009,566.288,46
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.26.000,00
6.009,5632.288,46
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.887,772.025,00
Κέρδη προς διάθεση4.121,7930.263,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό263,46
2. Πρώτο μέρισμα30.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο4.121,79
4.121,7930.263,46
ΑΘΗΝΑ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ552856Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ 091399 ΑΡ.ΑΔ. 642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,