084247209

Κ ΠΑΛΗΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 87438302000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
Κ ΠΑΛΗΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 87438302000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως51.539,6250.236,731.302,8951.539,6246.371,265.168,36
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός25.708,4225.707,520,9025.708,4225.707,520,90
5. Μεταφορικά Μέσα400,00399,990,01400,00399,990,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός31.529,4931.528,241,2531.529,4931.528,241,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)57.637,9157.635,752,1657.637,9157.635,752,16
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.863,572.405,67
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.865,732.407,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα2.616,0019.479,15
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.21.661,7633.758,64
24.277,7653.237,79
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες90.122,7195.275,41
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου61.831,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου67.943,24
- Στις τράπεζες για είσπραξη1.577,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση7.501,0075.444,24
11. Χρεώστες διάφοροι880,73
91.699,71233.431,86
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.714,698.655,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.794,535.371,31
10.509,2214.026,38
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)126.486,69300.696,03
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο37.500,0037.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.685,114.685,11
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-66.698,31-22.861,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-24.513,2019.323,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.631,4691.411,77
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.985,418.998,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων124.357,37131.340,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-3.104,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί358,77
11. Πιστωτές διάφοροι25.262,8855.803,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)153.132,51287.912,37
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.036,001.036,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)129.655,31308.272,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)129.655,31308.272,22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 30.9.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)16.083,9690.223,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων42.369,5958.407,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.285,6331.815,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.725,0711.040,52
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως946,9811.672,056.268,6017.309,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-37.957,6814.506,79
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.979,37-5.979,378.549,25-8.549,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-43.937,055.957,54
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα100,00100,00100,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα67,7367,73-67,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-43.837,055.889,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.865,475.650,69
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.865,470,005.650,490,20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-43.837,055.889,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-43.837,055.889,61
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-22.861,26-28.751,07
-66.698,31-22.861,46
Ζημίες εις νέο-66.698,31-22.861,46
ΑΘΗΝΑ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΛΗΑ
ΑΔΤ Φ 393143Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ
ΑΑΟΕΕ 19996 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,