095322705

ΜΙΝΩΑ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΘ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 001280201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΜΙΝΩΑ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 001280201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα280.750,64280.750,64280.750,64280.750,64
3. Κτίρια και τεχνικά έργα249.695,9786.025,43163.670,54249.695,9776.037,59173.658,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)530.446,6186.025,43444.421,18530.446,6176.037,59454.409,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)444.421,18454.409,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι97.082,7954.100,22
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα13.170,0013.170,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,0012.376,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας20,000,00
20,0012.376,55
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)110.272,7979.646,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 8.032,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο240.960,00240.960,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων2.375,182.375,18
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων60.506,9760.506,97
62.882,1562.882,15
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό96,4796,47
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-157.863,94-165.880,96
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων389.609,15389.609,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)535.683,83527.666,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.611,620,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη14.398,526.388,98
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)19.010,146.388,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)554.693,97534.055,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)554.693,97534.055,79
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)28.320,0028.320,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων12.354,8612.354,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.965,1415.965,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.889,445.520,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.075,7010.444,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.075,7010.444,92
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,001.583,291.583,29-1.583,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)11.075,708.861,63
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων9.987,849.987,84
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος9.987,840,009.987,840,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων11.075,708.861,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως11.075,708.861,63
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-165.880,96-174.214,99
-154.805,26-165.353,36
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.058,68527,60
Ζημίες εις νέο-157.863,94-165.880,96
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,