998810828

ΤΡΑΝΣΠΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΛΗΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 007507001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΤΡΑΝΣΠΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΛΗΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 007507001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο0,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,00
4. Προκαταβολές πελατών0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,00
11. Πιστωτές διάφοροι0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (10.2.2016 - 10.2.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00
0,00
Ζημίες εις νέο0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00
0,00
ΑΘΗΝΑ, 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΕ 18975/2001

Tags: , , , ,