999632243

ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52797/01/Β/02/534
Γ.Ε.ΜΗ.: 4908801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52797/01/Β/02/534 - Γ.Ε.ΜΗ. 4908801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.328,168.328,160,008.328,168.328,160,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.467,121.467,120,001.467,121.467,120,00
9.795,289.795,280,009.795,289.795,280,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.352,233.307,2345,003.352,233.307,2345,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις166,00166,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)211,00211,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι2.734,633.734,63
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2,1675,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας319.769,40330.446,38
319.771,56330.522,19
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)322.506,19334.256,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 35.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο350.000,00350.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-27.282,81-16.132,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)322.717,19333.867,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,00600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)0,00600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)322.717,19334.467,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)322.717,19334.467,82
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.150,6310.573,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.150,63-10.573,29
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα184,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.150,63-10.388,88
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-11.150,63-10.388,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-11.150,63-10.388,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-11.150,63-10.388,88
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-16.132,18-5.743,30
-27.282,81-16.132,18
Ζημίες εις νέο-27.282,81-16.132,18
ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ534263 ΑΡ.ΑΔ.14673 Γ ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,