084247209

Κ ΠΑΛΗΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 87438302000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 29 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
Κ ΠΑΛΗΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΛΗΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 29 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 87438302000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.519,32
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)5.519,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο37.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.685,11
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-22.535,53
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-66.698,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-47.048,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
11. Πιστωτές διάφοροι52.568,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)52.568,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)5.519,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)5.519,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 29 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (1.10.2015 - 29.2.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)9.954,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων26.302,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-16.348,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.997,98
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως54,154.052,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-20.400,61
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.946,52-2.946,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23.347,13
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα811,60811,60811,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-22.535,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-22.535,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-22.535,53
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-66.698,31
-89.233,84
Ζημίες εις νέο-89.233,84
ΑΘΗΝΑ, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΗΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ Φ 393143Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑΟΕ 19996 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,