999049791

SP ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115045837000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΪΟΥ 2016
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΜΑΪΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
SP ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΪΟΥ 2016 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΜΑΪΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 115045837000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα62.500,0051.958,8310.541,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.677,1122.677,080,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)85.177,1174.635,9110.541,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)10.541,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες10.609,76
Μείον: Προβλέψεις20.828,00-20.828,00
11. Χρεώστες διάφοροι84.296,38
74.078,14
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.505,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας110,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)75.693,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο21.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό618,96
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-10.135,94
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-41.155,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-29.672,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.875,85
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)19.126,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.210,12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί241,97
11. Πιστωτές διάφοροι91.453,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)115.907,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)86.234,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)86.234,71
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΜΑΪΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.5.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.132,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.132,94
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3,00-3,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.135,94
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-10.135,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-10.135,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-10.135,94
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-41.155,50
-51.291,44
Ζημίες εις νέο-51.291,44
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ




ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ783890







Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SP ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Tags: , , , ,