998810828

ΤΡΑΝΣΠΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΛΗΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 007507001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΤΡΑΝΣΠΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 007507001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,00461,50461,490,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,000,007.937,277.937,100,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,000,007.937,277.937,100,17
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,000,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,00360,87
0,00360,87
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες20.321,0434.849,98
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Στις τράπεζες για είσπραξη6.652,12
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)9.787,779.787,77
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως144.800,00
11. Χρεώστες διάφοροι150.113,94921,19
180.222,75197.011,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο56.497,3946.036,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10,842.565,90
56.508,2348.602,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)236.730,98245.974,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.957,603.957,60
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-6.701,75-9.067,76
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-11.887,81-2.820,05
-18.589,56-11.887,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)3.368,0410.069,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές38.414,7639.715,12
2. Γραμμάτια πληρωτέα0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,0029.029,73
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων33.299,1626.516,70
4. Προκαταβολές πελατών0,008.481,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη73.043,6480.892,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί34.505,7143.652,32
11. Πιστωτές διάφοροι54.099,677.616,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)233.362,94235.904,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)236.730,98245.974,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)236.730,98245.974,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (31.1.2016 - 31.1.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)178.727,75153.565,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως178.727,75153.565,44
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.190,85
ΣΥΝΟΛΟ178.727,75154.756,29
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας181.794,9643.641,87
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως116.446,01160.087,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.067,21-5.331,59
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,48
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.723,70-3.723,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.067,21-9.054,81
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.634,543.634,54-3.634,5412,9512,95-12,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-6.701,75-9.067,76
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-6.701,75-9.067,76
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-6.701,75-9.067,76
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-11.887,81-2.820,05
-18.589,56-11.887,81
Ζημίες εις νέο-18.589,56-11.887,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00
0,00
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 026385Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΕ 18975/2001

Tags: , , ,